Poslední zobrazená vozidla

Historie prohlížených vozidel je prázdná

Poslední zobrazené díly

Historie prohlížených dílů je prázdná

Tyto obchodní podmínky obchodní korporace PH&PM Trading s.r.o. se sídlem, Dobrá 954, 739 51, spisová značka C 79389 vedená u Krajského soudu v Ostravě platí pro nákup v internetovém obchodě WRC-autodily.cz zabývající se zejména prodejem autodílů (dále jen „prodávající“).

IČO: 02784301, DIČ: CZ02784301 (jsme plátci DPH)

 

1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:
Veškeré zboží uvedené v tomto internetovém obchodě je možno objednat několika způsoby, a to:

 • Přímou objednávkou pomocí nákupního košíku
 • Emailem na info@wrc-autodily.cz,
 • Telefonicky na +420 776 206 306
 • Jiným způsobem dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím

Jakákoliv objednávka provedená jedním z výše uvedených způsobů je brána jako závazná, přičemž odesláním objednávky pomocí nákupního košíku dochází k uzavření kupní smlouvy, aniž by bylo potřebné její přijetí. Provedením objednávky bere kupující na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi, dále souhlasí se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Heureka.cz Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby a souhlasí s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu na Zboží.cz. Současně se zavazuje zaplatit kupní cenu objednaného zboží ve výši uvedené na stránkách internetového obchodu WRC-autodily.cz ke dni objednávky. Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení plné a řádné kupní ceny způsobem níže uvedeným. Objednávka bude potvrzena do 48 hodin od jejího přijetí.

U objednávek, jejichž částka přesáhne částku 5 000,- Kč (ve vyjádření v korunách českých dle platného směnného kurzu) podle daného specifika zboží, je možno požadovat po kupujícím zálohu ve výši 50 procent z konečné kupní ceny, toto ustanovení neplatí pro velkoobchodní zákazníky.

Abychom předcházeli nesprávným objednávkám, doporučujeme u objednávky uvést informace o vozidlu, ve kterém bude produkt použit. Tyto informace jsou dostupné v informacích o produktu.

 

2. EXPEDICE
Po uskutečnění objednávky Vás budeme informovat o stavu vyřízení. Pokud je zboží skladem, bude expedováno do 48 hod od přijetí objednávky. Ostatní zboží bude expedováno v intervalu 3 až 7 dní od obdržení objednávky. U zboží, které je dočasně nedostupné, byla ukončena jeho výroba, u speciálního zboží či u nadměrných objednávek, si vyhrazujeme právo informovat kupujícího o předpokládaném stavu doručení. O nemožnosti dodání zboží v případě ukončení jeho výroby či dlouhodobá nedostupnosti bude kupující informován. O expedici zboží bude kupující vyrozuměn emailem, telefonicky či jiným způsobem, který si kupující vyžádá v objednávce. Výše uvedené platí pro pracovní dny a neplatí ve dnech uzavření expedice, například dovolená.

 

3. DORUČENÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednané zboží zasíláme prostřednictvím  PPL CZ

Zboží je odesláno buď dobírkou, přičemž si balné neúčtujeme, a poštovné hradí kupující dle platných tarifů dopravní společnosti, anebo je možné provést platbu předem převodem na účet.


Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude zaslána upomínka s termínem úhrady k proplacení nákladů. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu.


Objednávku můžete stornovat do max. 30 min. od objednání (telefonicky nebo emailem).

 

4. CENA ZBOŽÍ
Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží a v případě zasílání zboží na dobírku taktéž poštovného, jehož výše je stanovena v bodě III. těchto obchodních podmínek. Cena objednaného zboží je platná ke dni objednání zboží kupujícím a je potvrzena v e-mailu potvrzujícím objednávku.

 

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Kupující má právo dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy ode dne převzetí zboží. Jde-li smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je dle § 1833 zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, oprávněn vrátit Spotřebiteli nižší částku za zboží oproti hodnotě původní objednávky, pokud snížení hodnoty zboží vzniklo z důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (např. v důsledku montáže dílu nese díl patrné známky opotřebení, a tím byla dílu snížena jeho hodnota). Prodávající si vyhrazuje snížit hodnotu zboží také v případě, kdy je kupujícím podnikatel.

Pokud kupující – podnikatel požádá o vrácení zboží z důvodu jeho chybného objednání, a prodávající přistoupí k vrácení příslušného zboží, bude kupujícímu – podnikateli vrácena zpět kupní cena ponížena o náklady spojené s dopravou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu - PH&PM Trading s.r.o., Dobrá 954, 739 51. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Odkaz pro stažení formuláře.

Výše uvedené adresa slouží pro vrácení zboží i za jiných situací než pro případ odstoupení od smlouvy.

 

6. NÁKUP REPASOVANÝCH PRODUKTŮ

V případě, že kupující odebere od prodávajícího repasovaný díl, vztahuje se na uvedené zboží záruka v délce jednoho roku. Konkrétní podmínky vztahující se k repasovanému dílu jsou uvedeny u příslušného produktu. Lhůta započne běžet ode dne převzetí repasovaného dílu.

Podmínky vrácení starého dílu:
 
 - díl musí být vrácen kompletní, včetně štítků, zátek, krytek a originální krabice  ( vše použijte z nového dílu )
 
 - díl musí být bez mechanického poškození, spálení a nesmí být rozebrán
 
 - díl musí být kompletní se všemi podstatnými součásti
 
 - díl musí být identifikovatelný (etikety, štítky)
 
 - díl musí být totožný novým dílem a musí odpovídat číselné označení, které potvrdí shodnost obou dílů 
 
 - díl nesmí být nadměrně zkorodován
 
 - díl nesmí být znečištěn tak, že nelze posoudit jeho technický stav
 
 Vrácení zálohy proběhne po posouzení vráceného dílu výrobcem nebo našim personálem.
 
Při nedodržení z některých výše uvedených podmínek, dochází většinou k ponížení vratné zálohy nebo vrácení starého dílu zpět zákazníkovi.
 
Přepravu za zaslání vratného dílu do naší společnosti hradí zákazník.

 

7. REKLAMACE A ZÁRUKY
Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak,
aby zjistil případné vady. Tyto vady je kupující povinen neprodleně nahlásit nejen prodávajícímu, ale také přepravci zboží.

PPL CZ s.r.o. - https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud zboží, které bude zákazníkovi dodáno, má vady, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající rovněž může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V případě podstatného porušení kupní smlouvy si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodávající odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.


Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy mezi ním a prodávajícím jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání není spotřebitelem. Jedná se tedy o vztah mezi podnikatelskými subjekty a na odebrané zboží se vztahuje záruční doba ve lhůtě 12 měsíců od data předání výrobku odběrateli.

Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí § 1810 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Záruční doba na zboží uzavřené mezi prodávajícím
a spotřebitelem je 24 měsíců od data předání výrobku spotřebiteli.
Záruka se vztahuje výlučně na kvalitativní či výrobní vady!

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady vzniklé běžným používáním
 • Nesprávným použitím výrobku zejména použitím v extrémních podmínkách či při závodním nasazení nebo použitím za jiným účelem než bylo určeno
 • Chybnou instalací v neodborných podmínkách

POSTUP PŘI REKLAMACI

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně
 • Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu provozovny - PH&PM Trading s.r.o., Dobrá 954, 739 51
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
 • Každou reklamaci je nutno doložit vyplněním reklamačního protokolu, protokolem o odborné montáži a dokladem o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Při reklamaci elektronických dílů (jakými jsou například EGR ventily, průtokoměry vzduchu, zapalovací cívky, snímače či lambda sondy), je nutné doložení výpisu z diagnostiky (případně doložení fotodokumentace). Odkaz ke stažení reklamačního protokolu naleznete zde
 • Reklamace bude vyřízena co nejrychlejším možným způsobem, nejdéle však do 30 dnů od doručení zboží

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 


Produkt byl přidán do košíku